Kauw bestrijding

Bestrijding en voorkomen van vogeloverlast is specialistisch werk, wij hebben veel ervaring met het oplossen van vogeloverlast. We kunnen bijvoorbeeld vogelpinnen of een net plaatsen om kauwen te bestrijden. Ook werken wij met geluid- en lasersystemen en hebben we automatische vogelverschrikkers. Op deze manier kunt u kauwen verjagen.

UITERLIJK

De kauw is een standvogel. Hij is donkergrijs met een lichtgrijze zijhals en achterhoofd. De volwassen kauw heeft een grootte van 30 – 34 cm.

De ontwikkeling en leefwijze van de kauw

De kauw is een korte afstandstrekker vanuit het noorden. Deze holenbroeder nestelt in boomholten, konijnenholen in de duinen, schoorstenen, luchtkanalen, nestkasten en rotsspleten. Hij broedt in losvaste kolonies in zowel landelijke als stedelijke omgeving. Het vrouwtje legt 4 tot 5 eieren, de broedduur is ongeveer 16 dagen. De jongen vliegen na ca. 30 dagen uit. De kauw is een alleseter; hij eet wormen, slakken, insecten, vruchten, graan, voedselresten en eieren en jongen van kleinere vogels. Kauwen leven in groepen en hebben een gezamenlijke slaapplaats.

Schade en overlast door de kauw

De kauwen kunnen veel overlast bezorgen. Hierbij moet u denken aan het vernielen van gazons en sportvelden doordat ze op zoek gaan naar insectenlarven. Andere schade en overlast van de kauw zijn: vraat-, pik- en krabschade aan ingezaaide en gekiemde gewassen, aan fruit; schade aan graan; geluidoverlast op de gezamenlijke slaapplaatsen; verstoppen van schoorstenen, rook- en ventilatiekanalen door nestmateriaal; aanpikken rieten daken; en schade aan materialen door speelgedrag (laten vallen van kiezelstenen vanaf grinddaken). Door de overlast die deze vogels veroorzaken, is het aan te raden om kauwen te verjagen.

Het voorkomen van overlast van de kauw

Ter voorkoming van schade aan gewassen (zaaigoed) zijn de volgende mogelijkheden goede oplossingen voor kauwen verjagen:

  • Het weren met schriklinten of ritselfolie
  • Draden spannen
  • Fladderprojectiel
  • Nabootsen roofvogel
  • Zaaizaad dieper zaaien
  • Kraaienkappen aanbrengen (tegen nestelen in rookkanalen en ventilatiekanalen)

De kauw is een echter een beschermde inheemse diersoort, evenals dat het nest van een kauw beschermd is. Er zitten dus bepaalde voorwaarden aan het kauwen verjagen en bestrijden.

Ontheffingen / vrijstellingen
Het is zonder ontheffing toegestaan om hinder- of schadetoebrengende kauwen te weren; dit houdt in het treffen van zodanige maatregelen dat een hinder- of schadetoebrengend dier wegblijft.

Als een kauw b.v. een huis is binnengevlogen, ligt het voor de hand om het dier weer naar buiten te krijgen. Gaat het dier niet uit zich zelf naar buiten, dan moet geprobeerd het dier via opjagen of vangen weer naar de vrije natuur te krijgen.

In het geval het weren geen afdoende resultaat heeft gehad, kan in bepaalde gevallen voor het doden, verjagen, verontrusten, vangen e.d. van kauwen een ontheffing verkregen worden. De ontheffing moet worden aangevraagd bij de Dienst Regelingen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over vogelwering of het bestrijden van de kauw, neem dan contact met op Kees Kooijman of bestel producten in onze webshop. U kunt het kauwen verjagen dan zelf doen.